ElektroWorld

ElektroWorld

I vy jste se pravdìpodobnì stali v zápase s elektronikou obìtí èeské gramatiky! Pokud chcete nakoupit spotøební elektroniku v obchodním øetìzci ElectroWorld, mìli by jste vìdìt jak se správnì píše. Správný název je totiž ElectroWorld nikoliv ElektroWorld jak hledáte vy.

Není se ale èemu divit, protože èeština každého spotøební elektroniky chtivého pøímo svádí napsat Elektro a nikoliv Electro. Èeši si proto tento název tohoto elektro øetìzce poèeštili a udìlali z nìj ElektroWorld s K ve slovì Elektro. Pøíštì až budete chtít koupit domù novou televizi, poèítaè nebo DVD pøehrávar, jdìte radìji do ElectroWorldu a ne ElektroWorldu. Ten by jste asi totiž nenašli.


Èasto hledané fráze ala ElektroWorld:

Doporuèujeme:

Copyright Vedle.cz