Co je vedle.cz

Databáze internetových polopravd a omylù. Boužel, mnozí podle nich surfují. Tomu se snaží vedle.cz zabránit informováním široké veøejnosti o problematice nesrozumitelnosti internetového svìta. Ne každý se totiž dokáže na internetu bezpeènì orientovat. Každému se obèas stane, že zabloudí tam kam by nechtìl. Proto je tu vedle.cz aby vám pomohlo a poradilo vám co máte udìlat a kde dìláte chybu.


Novinky

Alianz

20. 2. 2008 Pojišovna Allianz patøí mezi nejoblíbenìjší pojšovny v Èeské republice. Nabízí mnoho druhù a forem pojištìní jak pro fyzické osoby, tak podnikatele. Pokraèování na strance Alianz


Anonce

2. 2. 2008 Jeden z prvních inzertních serverù v ÈR. Umístìn na adrese www.annonce.cz a své inzeráty vydává i ve své tištìné podobì jako inzertní noviny. Pokraèování na strance Anonce


ElektroWorld

1. 2. 2008 Prodejny ElectroWorld se specializují na prodej spotøební elektroniky a výpoèetní techniky. Poskytují kvalitní servis a jsou oblíbeny v mnoha domácnostech. Pokraèování na strance ElektroWorld


Mounfield

24. 1. 2008 Mountfield a.s. se zabívá pøedevším prodejem sekaèek, zahradní techniky a bazénù. Pokraèování na strance Mounfield


Copyright Vedle.cz