Alianz

Alianz

Pojišovna Allianz pùsobí na èeském trhu od roku 1993. Od té doby se stala velkým hráèem mezi pojišovacími agenturami. I proto se její název podvìdomì usídlil v mysli vetšiny èeských obèanù pøi hledání výhodného pojištìní. Je ale pravdou, že název Allianz dìlá lidem velké problémy.

Domnívají se totiž, že se pojišovna píše Alianz - s jedním L. Marnì potom hledají na internetu výraz Pojišovna Alianz. Tento chybný název Alianz hledá na internetu 50% všech lidí. Je to tedy pro pojišovnu Allianz velká ztráta, když její potencionální zákazníci hledajíc Alianz místo uzavøení nové pojistry, skonèí úplnì na jiné stránce.

Proto si i vy pamatujte, že hledáteli na internetu informace o pojištìní, hledejte výraz Allianz a nikoliv Alianz, protože žádná pojišovna Alianz neexistuje. A vaše snaha o získání informací o pojištìní by byla marná.


Èasto hledané fráze ala Alianz:

Doporuèujeme:

Copyright Vedle.cz